Eigen risico zorgverzekering

ZorgpremieWat is het verplichte eigen risico?
Het verplichte eigen risico is het jaarlijkse bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten betalen voor bepaalde medische kosten. Deze kosten worden dus niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2012 € 220. In 2011 was dit € 170.

Het vrijwillige eigen risico
Naast het verplichte eigen risico kunt u zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit is niet verplicht. U kiest dan een bedrag van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar bovenop de € 170 van het verplichte eigen risico. Heeft u een vrijwillig eigen risico en maakt u medische kosten? Dan tellen de kosten eerst mee voor het verplichte eigen risico en daarna voor het vrijwillige eigen risico.

Wanneer geldt het verplichte en vrijwillige eigen risico niet?
Alle zorg die in de basisverzekering wordt vergoed, valt onder het verplichte eigen risico en eventueel gekozen vrijwillig eigen risico.
Let op: dit geldt NIET voor:

  • kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving. De kosten van met de zorg samenhangend onderzoek vallen wel onder het eigen risico als dat onderzoek elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht;
  • kosten van zorg bekostigd volgens de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen. De beleidsregel heeft betrekking op ketenzorg voor diabetes mellitus type II bij verzekerden van 18 jaar en ouder, cardiovasculair risicomanagement of COPD (chronisch obstructief longlijden);
  • kosten van verloskundige zorg en kraamzorg. Kosten van hiermee samenhangende zorg, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en ambulancevervoer vallen wel onder het eigen risico;
  • kosten van nacontrole van de donor nadat de periode, bedoeld in artikel 9, lid 2 is verstreken;
  • kosten van het in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen. De kosten van de daarbij behorende verbruiksartikelen en gebruikskosten vallen wel onder het eigen risico.

Maakt u geen aanspraak op uw basisverzekering? Dan betaalt u uiteraard niets.

Korting op de premie van uw basisverzekering
Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan betaalt u minder premie voor uw basisverzekering.

Eigen risico in combinatie met eigen bijdrage
Als er voor de medische kosten een eigen bijdrage geldt, betaalt u die eerst. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het verplichte eigen risico.