Dieetvolgers dupe van veranderingen in zorgverzekering

overgewicht dieetZorgverzekeraar Agis heeft 26 oktober bekend gemaakt dat dieetadvisering voor het grootste deel uit hun aanvullende pakketten wordt geschrapt. Dit ondanks de opmerking van Minister Schippers dat verzekeraars naar verwachting bereid zouden zijn dieetadvisering op te nemen in de aanvullende verzekering. Met name de 250.000 mensen die jaarlijks om medische reden voor begeleiding naar de diëtist gaan, zijn hiervan de dupe. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) maakt zich zorgen over de effecten voor patiënten en de te verwachten toenemende kosten van de zorg.

Kabinetsmaatregel
Juni 2011 heeft het kabinet besloten een aantal wijzigingen door te voeren in de omvang van de aanspraken in de basisverzekering. Er is veel aandacht geweest voor bezuinigingen in de huisartsenzorg, stoppen met roken en de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Ook is toen de basisaanspraak voor vier uur dieetadvisering geschrapt. De Minister heeft destijds het beeld neergezet dat het gaat om leefstijladviezen en ze vindt dat eetgedrag hoort tot de eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders.

Hoewel de NVD met kracht een ander beeld heeft neergezet, hebben de oppositiepartijen de coalitiepartijen niet op andere gedachten kunnen brengen. Dit kabinet laat patiënten in de kou staan die om een medische reden een dieet hebben, zoals bij voedselallergie, diabetes mellitus (‘suikerziekte’), darmklachten, kanker, ondervoeding, etc. De verwachting is dat de bezuiniging van 42 miljoen euro op dieetadvisering alleen maar meer kosten gaat opleveren. Die patiënten die dieetadvisering nodig hebben, zullen die zorg in het ziekenhuis gaan halen, extra medicijnen moeten gaan gebruiken, eerder en meer complicaties krijgen en/of eerder in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Zorg in het ziekenhuis kost 50% meer dan in de eerste lijn. Op korte termijn is dit wellicht een bezuiniging, op de middellange termijn leidt deze maatregel tot hogere kosten.

Gerede kans
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister in juni geschreven dat ze verwacht dat er ‘een gerede kans is dat zorgverzekeraars dieetadvisering opnemen in de aanvullende verzekering’. Vandaag heeft zorgverzekeraar Agis alvast enkele belangrijke wijzigingen in de aanvullende verzekeringen van 2012 op haar website geplaatst. In plaats van extra dieetadvisering heeft Agis besloten dieetadvisering te schrappen uit de meeste polissen en slechts in één (dure) polis dieetadvisering te handhaven. Ook voor deze groep betekent dit dat zij er fors op achteruit gaan. In plaats van vier uur uit de basisverzekering plus vier uur uit de aanvullende verzekering hebben deze patiënten slechts recht op € 240,- per jaar vergoeding voor dieetadvisering. De uren die tot nu toe in de 50 plus Actiefpolis (maximaal twee behandeluren aanvullend op de vier uur uit de basisverzekering), de Comfortpolis (maximaal twee behandeluren aanvullend), de Compleetpolis (maximaal één behandeluur aanvullend) en de Gezinnenpolis (maximaal 2 behandeluren aanvullend) worden geschrapt.

Onbegrijpelijke keuze
Niet alleen dit kabinet, ook deze zorgverzekeraar, laat hun patiënten in de kou staan. De NVD heeft eerder uitgerekend dat voor € 0,32 per maand alle verzekerden met een aanvullende verzekering gebruik kunnen maken van vier uur dieetadvisering.

Zelfs voor kinderen maakt Agis geen uitzondering. Deze verzekeraar beperkt het aantal uren dieetadvisering uit het voor gezinnen bedoelde pakket. Andere verzekeraars maken binnenkort de polisvoorwaarden bekend. De NVD zal verzekerden aanraden als zij verwachten in 2012 dieetadvisering nodig te hebben, de polisvoorwaarden hierop goed te bekijken.
[Nederlandse Vereniging van Diëtisten]

AMC niet meer op zwarte lijst borstkanker

borstkankerZorgverzekeraar CZ heeft het Academisch Medisch Centrum (AMC) laten weten dat het ziekenhuis weer op een positieve beoordeling kan rekenen op het gebied van borstkankeroperaties. Vanaf 1 januari 2012 zal de zorgverzekeraar het AMC en het Flevoziekenhuis als een gezamenlijk centrum beoordelen. Het krijgt dan het predikaat ‘goed’.

Zorgverzekeraar CZ publiceerde onlangs haar nieuwe ziekenhuislijst voor borstkankerzorg, maar beoordeelde het AMC daarin nog als afzonderlijke locatie. Vanaf de eerstvolgende updatedatum, 1 januari 2012, komen de ziekenhuizen door het intensiveren van de bestaande samenwerking (een gezamenlijk multidisciplinair team) wel als één centrum op de lijst, onder de naam FAMA (Flevo-AMC-Mamma-Alliantie.) De ziekenhuizen vallen dan in de categorie ‘goed’.

Het Academisch Medisch Centrum en het Flevoziekenhuis in Almere zijn in 2009 een alliantie aangegaan op het gebied van borstkankerzorg. Dit houdt onder meer in dat alle borstkankerpatiënten van beide ziekenhuizen die voor een reguliere borstkankeroperatie in aanmerking komen, in het Flevoziekenhuis worden geopereerd. Complexe patiënten worden in het AMC geopereerd. Het betreft dan vrouwen die grote gecompliceerde borstreconstructies moeten ondergaan, of die vanwege bijzondere anesthesiologie of een complex van meerdere ziektebeelden op het AMC zijn aangewezen.

De reden voor vorming van FAMA ligt onder meer in de grote druk op het AMC van hoogcomplexe patiënten. Wachttijden voor reguliere zorg liepen daardoor op. De alliantie met het Flevoziekenhuis garandeert borstkankerpatiënten in beide categorieën (hoogcomplexe zorg en reguliere zorg) dat zij op korte termijn terecht kunnen voor een borstoperatie. Ook voor andere chirurgische behandelingen onderhoudt het AMC een alliantie met het Flevoziekenhuis.
[AMC]

CT-scan spoort longkanker en COPD op

longenLongscans gemaakt om longkanker op te sporen zijn ook bruikbaar om longziekte COPD te vinden. Dat schrijft een onderzoeksteam van het UMC Utrecht in het tijdschrift JAMA van 30 oktober.

In het NELSON-onderzoek werken Utrechtse, Groningse, Rotterdamse, Haarlemse en Belgische artsen samen om via een bevolkingsonderzoek longkanker op te sporen. Mensen die roken of hebben gerookt worden uitgenodigd om een CT-scan van hun longen te laten maken. Daarmee is eventuele longkanker in een vroeg stadium op te sporen. Maar rokende mensen hebben ook een sterk vergrote kans op longziekte COPD. Het zou efficiënt zijn om via de longscan ook die longziekte op te sporen. De standaardmethode om COPD vast te stellen is een longfunctietest.

Radioloog dr. Pim de Jong van het UMC Utrecht en collega’s zochten uit of een longscan de longfunctietest kan vervangen. Zij namen daarvoor eerst een longfunctietest af bij 1140 deelnemers aan het NELSON-onderzoek. Hiervan bleken 437 (38 procent) COPD te hebben. Daarna analyseerden ze de longscans van de 1140 deelnemers. Op basis van de scan plus enkele eigenschappen van de patiënt (zoals gewicht en aantal gerookte sigaretten) konden ze het risico op COPD redelijk voorspellen. Ze spoorden 274 van de 437 patiënten op.

Het betekent niet dat de longfunctietest vervangen kan worden door een CT-scan. Het suggereert wel dat een eventueel bevolkingsonderzoek naar longkanker met CT-scans ook COPD-gevallen kan opsporen. Of zo’n bevolkingsonderzoek er komt is nog niet duidelijk. Recent Amerikaans onderzoek toont aan dat het screenen van rokers de sterfte aan longkanker vermindert. Maar of het effect voldoende is staat ter discussie. De resultaten van het NELSON-onderzoek zijn nog niet bekend.

Kosteneffectief
“Bevolkingsonderzoeken zijn duur en de kosteneffectiviteit staat vaak ter discussie”, reageert onderzoeksleider dr. Pim de Jong. “Mocht het komen tot een longkankerscreening in Nederland of elders dan kan het toevoegen van COPD wellicht helpen de screening kosteneffectief te maken.”

In 2003 hadden 316.400 mensen in Nederland COPD: 176.500 mannen en 139.900 vrouwen.
[UMC Utrecht]

Chronische darmziekte houdt mensen niet aan de kant

DarmenMensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa zijn net zo vaak actief op de arbeidsmarkt als andere Nederlanders. Wel werken ze minder vaak fulltime en heeft het merendeel meer of minder last van de ziekte bij het werk als gevolg van vermoeidheid, stress of spanning.

Mensen met een chronische darmziekte, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, doen het over het algemeen goed op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL dat is gesubsidieerd door het Crohn en Colitis Ulcerosa Fonds (CCUFonds). Driekwart verricht betaald werk voor tenminste 12 uur per week. Ze doen daarmee niet onder voor de algemene Nederlandse bevolking. Wel werken mannen met een chronische darmziekte die tussen de 45 en 65 jaar oud zijn minder vaak fulltime dan andere mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Dit is een belangrijk verschil, omdat zich in deze categorie gewoonlijk veel kostwinners bevinden. Mensen met chronische darmziekten die actief zijn op de arbeidsmarkt zijn positief over hun werk en vinden de sociale contacten belangrijk. Van de groep die niet werkt, zou een derde wel graag willen werken.

Belemmeringen
Mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa nemen dus vaak deel aan de arbeidsmarkt, maar dit gaat niet vanzelf. Bijna 90% van de werkenden geeft aan door de ziekte last te hebben van vermoeidheid. De helft heeft zelfs veel problemen met werken door vermoeidheid.

Ondersteuning
Een derde van de werknemers met een chronische darmziekte voelt zich niet voldoende gesteund door hun leidinggevenden. Darmpatiënten die niet werken maar dat wel graag willen, geven aan dat zij mogelijk wel aan de slag kunnen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Flexibele werktijden, werk dicht bij huis en thuis werken zijn de meest genoemde vormen van ondersteuning die nodig zijn om (weer) betaald werk te kunnen doen. Een deel heeft bovendien (om-)scholing nodig.

Eigen invloed
Veel factoren zijn bepalend voor het aantal uren dat mensen met een chronische darmziekte werken, zoals hun leeftijd en geslacht, de ziektelast die ze ervaren en de aanwezigheid van eventuele andere aandoeningen. Opmerkelijk is dat ook de invloed die mensen zelf denken te hebben op het beloop van de ziekte, samenhangt met het aantal uren per week dat ze werken. NIVEL-programmaleider Mieke Rijken: “Dit is een interessante bevinding, omdat de persoonlijke controle die iemand over zijn ziekte ervaart mogelijk veranderbaar is, wat niet opgaat voor de andere genoemde factoren. We onderzoeken momenteel bij mensen met andere chronische aandoeningen hoe het door patiënten ervaren controlegevoel kan worden versterkt. Mogelijk is dit ook iets voor mensen met een chronische darmziekte. We zullen daarvoor eerst meer onderzoek moeten doen, want we weten nog niet hoe het controlegevoel en het verrichten van betaald werk bij mensen met chronische darmziekten met elkaar samenhangen; mogelijk is er sprake van een wisselwerking.”

Reactie patiëntenvereniging
De patiëntenvereniging van mensen met chronische darmziekten, de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), vindt het belangrijk dat het onderzoek heeft aangetoond dat mensen met chronische darmziekten niet aan de kant (willen) staan. Wel is er volgens de vereniging meer aandacht nodig voor de ziekte bij leidinggevenden en werkgevers.
[NIVEL]

Column: Hoe afslanken met de eeuwenoude wijsheid van ayurveda

vijzel kruidenDeze week ontdek je welke natuurlijke processen je afslanken kunnen versnellen en wat je precies tegenhoudt om nu al kilo na kilo af te vallen en je mooi en verleidelijk te voelen… Ayurveda style!

Ayurveda betekent letterlijk ‘leer van het leven’ en toont je niet alleen hoe je lichaam werkt, maar ze toont je hoe jij ervoor kan zorgen dat ze nog DUBBEL zo hard vet verbrandt en je weer slank laat zijn, en vooral ook voelen.

Shana, een dichte vriendin/collega komt aan op kantoor. Ze ziet er bleekjes uit en hoewel ze volop vertelt over de voorbije dagen, merk ik iets op.

En de dag nadien is het zover:

Ze is ziek: een keelontsteking.

“Ik voelde het al aankomen,” zegt ze me. En de dagen voordien waren inderdaad alle signalen aanwezig: ze was moe, had minder eetlust, en beginnende spierpijn. En ook al negeren we de signalen, haar lichaam had het ons al gezegd: Shana, er moet iets veranderen, want dit komt niet goed.

Balans is de basis van Ayurevda.

En Shana’s balans was compleet in de war.

Maar niet alleen ziekte, maar elk soort van onbehagen komt voor uit onze balans.

Want wanneer ons lichaam niet in balans is, dan lopen er dingen mis. Dan voelen we ons niet goed, zijn we prikkelbaar of emotioneel onstabiel of is het zelfs erger … worden we dikker.

“Overgewicht is vaker een balansprobleem dan een vetprobleem.”

Zie het als ons lichaam die ons zegt: “hé, dit is niet goed”. Of het is onze levensstijl, of onze voeding, of ons stressgehalte of onze mentale gezondheid.

Wat het ook is:
Ergens is de balans verstoord, en dat laat ons lichaam duidelijk merken.

Ayurveda gaat ervan uit: “een gezond lichaam is een slank lichaam.” Dit gezonde, slanke lichaam is in balans en werkt zoals het hoort.

Een lichaam met overgewicht en pijnlijke gewrichten of constipatie, die is duidelijk niet in balans.

Maar wat betekent dat nu?

Afslanken begint met het herstellen van die balans. Dit is de essentiele, eerste stap die veel mensen lijken te vergeten. Maar hoe kunnen we verwachten dat een prachtige roos groeit als de bodem vervuild is?

Dus zolang de balans niet in orde is, hebben we last van constipatie, is onze vetverbranding geblokkeerd of voelen we ons niet goed in ons lichaam, en blijven die kilo’s plakken, hoe hard we ook ons best doen.

En, hier volgende enkele tips om vandaag nog jouw zelfzekere, slanke ik toe te laten:

  • Ontdek welke voeding past bij jou en jouw balans herstelt: doe hier de constitutietest bij experte Aurelie:
  • Maak tijd om tot rust te komen, al is het maar 5 minuutjes. “Gewoon eens diep ademhalen en ik voel me al veel beter.”
  • Een dagelijks orgasme – is zelfs een UNIVERSELE regel. Het bevrijdt je lichaam van opgehoopte energieën en geeft je een licht, ontspannen gevoel
  • Warm water met citroen zuivert het lichaam van toxische stoffen.
  • Eet om de 3 – 4 uur met niets dan water/thee tussenin. Gun je maag de kans alles te verteren en de nodige stoffen om te zetten in energie en zelfzekerheid.

Natasha Rose is succescoach en auteur van De Ayurvedisch Afslanken Methode. Nadat ze zelf 10 kg afviel, startte ze haar eigen vrouwenblog www.vrouwengeluk.com.

1,5 miljoen mensen kiezen nieuwe zorgverzekering in 2012

zorgverzekeringVan de Nederlanders is 8,5 procent van plan om dit seizoen een andere zorgverzekering af te sluiten. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo. Independer.nl laat wekelijks onderzoeken hoeveel mensen van plan zijn over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Vorige week was dat percentage 9,6%.

Op basis van het aantal overstappers van vorig jaar verwacht Independer.nl dat per 1 januari 1.450.000 mensen een andere zorgverzekering afsluiten.
[Independer.nl]

FysioCollectief organiseert themaweek Diabetes en Fysiotherapie

overgewichtVan 31 oktober t/m 4 november 2011 zijn er inloopmiddagen bij fysiotherapiepraktijken verspreid over de regio Breda. In samenwerking met de DiabetesVereniging regio Breda wil het FysioCollectief het belang van bewegen bij en ter voorkoming van diabetes onder de aandacht brengen.

Overgewicht en diabetes
Onlangs heeft de Internationale Diabetesfederatie bekend gemaakt dat er nagenoeg 366 miljoen mensen op aarde diabetes hebben, waarvan zo’n 1 miljoen mensen in Nederland. Alleen al voor de regio Breda betekent dit bijna 20.000 mensen.

Zoals bekend zijn belangrijke risicofactoren voor het krijgen van diabetes overgewicht, leeftijd en etnische afkomst. Ook steeds meer kinderen kampen met ernstig overgewicht en lopen daarmee een verhoogd risico op het krijgen van diabetes en ernstige complicaties op latere leeftijd.
Verwacht wordt dan ook een sterke toename in het aantal diabetespatiënten door het groeiende overgewicht van de Nederlandse bevolking.

Inloopmiddagen
Met de slogan ‘Wat wilt u weten over diabetes, bewegen en preventie?’ organiseren vijf fysiotherapie praktijken van het FysioCollectief inloopmiddagen in de regio Breda, in de week van 31 oktober t/m 4 november. Tijdens deze middagen zijn deskundigen beschikbaar om bij bezoekers ondermeer het bloedsuiker te prikken, bloeddruk te meten en het BMI (body mass index) vast te stellen. Op de informatiemarkt zijn diverse disciplines, zoals diëtiste, pedicure, opticien, vertegenwoordigd. Ook worden er lezingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan diabetes, worden demonstraties gegeven en is de patiëntenvereniging DVN aanwezig.
[FysioCollectief.nl]

VGZ Zorgverzekeraar: verzekerde bepaalt zélf wat beste zorg is

Zorgverzekeraar VGZZorgverzekeraar VGZ gaat haar verzekerden actief keuze-informatie aanbieden over de medisch-inhoudelijke kwaliteit en patiëntervaringen bij de ziekenhuizen in Nederland, en laat de verzekerde daarmee zélf bepalen wat voor hem of haar de beste zorg is.

Verschillen inzichtelijk
VGZ hanteert bij haar zorgcontractering voor een aantal behandelingen wél de normen van de beroepsgroep als minimumnorm, maar sluit verder geen ziekenhuizen uit. Uit de Nationale Zorgbarometer blijkt dat 65 procent van de Nederlanders zelf hun specialist wil kunnen kiezen.

De kwaliteit van de zorg in Nederland is over het algemeen goed, maar er zijn wel degelijk verschillen. VGZ maakt deze verschillen inzichtelijk, en laat de keuze aan de klant. De keuze voor een zorgverlener is immers heel persoonlijk: de ‘beste zorg’ kan komen van die betrouwbare arts waar je al lange tijd mee te maken hebt, maar ook van een arts die innovatief behandelt.

Om de zorg in Nederland kwalitatief goed en betaalbaar te houden, zouden niet alle ziekenhuizen alle behandelingen moeten aanbieden, vindt VGZ. Daarom koopt VGZ in 2012 acht behandelingen alléén nog in bij ziekenhuizen die voldoen aan de minimumnormen van de beroepsgroep. Het gaat daarbij om borstkanker, blaaskanker, longkanker, slokdarmkanker, leverkanker, alvleesklierkanker, verwijde buikaorta en darmkanker. De komende jaren wordt deze groep behandelingen verder uitgebreid.

Jeanette Horlings-Koetje, directeur Zorginkoop van VGZ: ‘De zorg die voldoet aan de minimumnormen, noemen we Goede Zorg. We kiezen er vervolgens bewust voor om de klant zélf te laten bepalen wat voor hem of haar de Beste Zorg is. Uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer weten we dat 75 procent van de Nederlanders weliswaar bereid is verder te reizen voor zorg van een betere kwaliteit, maar óók dat 65 procent van de Nederlanders eraan hecht zelf zijn huisarts of specialist uit te kunnen zoeken. We sluiten dus niet uit, maar maken wel onderscheid.’

Vergelijk en Kies
Via de website Vergelijk en Kies biedt VGZ haar verzekerden inzicht in hoe zorgaanbieders scoren op medisch-inhoudelijke kwaliteit en patiëntbeleving, met een systeem van 1, 2 en 3 sterren. Aan deze scores liggen onderzoeken ten grondslag die breed aanvaard zijn in het zorgveld, zoals Zichtbare Zorg en de CQ-index. Voor de behandelingen voor borstkanker, beroerte (CVA), staar, heup- en knievervanging en blaaskanker is nu al uitgebreide informatie beschikbaar, en de komende tijd wordt ook de informatie over andere aandoeningen uitgebreid. Ook kunnen patiënten zelf hun waardering voor een zorgaanbieder toevoegen. Zo werkt VGZ samen met klanten en zorgaanbieders aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Want: voor goede zorg, zorg je samen!
[VGZ]