Rokers hebben lager IQ

SigarettenRoken schaadt de gezondheid, maar volgens nieuw onderzoek hebben rokers ook een lager IQ dan mensen die niet roken. En hoe langer een mens rookt, des te lager wordt de intelligentie. Dit schrijft de Sunday Telegraph.

Uit een Israëlisch onderzoek bij meer dan 20.000 gezonde jongens tussen de 18 en 21 jaar bleek dat het IQ van rokers gemiddeld 94 bedroeg, terwijl dat bij niet-rokers 101 was. Bij een gezonde jonge man van die leeftijd ligt het IQ gemiddeld tussen de 84 en 116, bij mannen die een pakje per dag roken ligt dat dus 7 punten lager.

Eerste reactie zorgverzekeraars op heroverwegingen ‘curatieve zorg’ en ‘langdurige zorg’

Zorgverzekeraars NederlandZorgverzekeraars concluderen uit de adviezen die de commissies ‘curatieve zorg’ en ‘langdurige zorg’ vandaag hebben uitgebracht, dat solidariteit en betaalbaarheid het best geborgd kunnen worden door behoud van het verzekeringskarakter van de zorg. Zorgverzekeraars hechten grote waarde aan het voortzetten van de ontwikkeling naar meer vraaggerichte zorg en streven daarbij naar goede kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor iedere burger. De overheid maakt uiteindelijk de keuze om de zorg betaalbaar te houden en beslist over eigen betalingen en pakket. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) roept de politiek op om de uitvoerbaarheid van te maken keuzes in het oog te houden zodat burgers niet voor verrassingen komen te staan.

Curatieve zorg
Zorgverzekeraars zien in het rapport van de commissie curatieve zorg een bevestiging van de noodzaak om door te gaan op de ingeslagen weg naar een vraaggericht zorgstelsel. In het huidige stelsel staat de keuze van de burger voorop. Variant B bouwt voort op deze uitgangspunten, waarbij kwaliteit en doelmatigheidswinst richtinggevend zijn. Deze variant levert een grotere structurele besparing op dan de alternatieve variant, waarbij de overheid de zorg inkoopt. Deze ‘stalinistische’ variant is in de ogen van de zorgverzekeraars een stap terug in tijd  en leidt tot wachtlijsten, minder keuzevrijheid en algehele verschraling van de zorg. Bovendien zal zo’n hernieuwde stelseldiscussie hoge transitiekosten met zich meebrengen en de aandacht afleiden van de echte verbeteringen in de zorg.

Langdurige zorg
Zorgverzekeraars betreuren het dat de commissie langdurige zorg de rol van zorgverzekeraars in drie van de vier varianten beperkt en deze juist neerlegt bij de overheid.  Voor zorgverzekeraars staat in de vormgeving van de langdurige zorg bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving centraal. In de eerste drie varianten echter betekent stringentere overheidsregulering  een forse beperking van de verzekerde rechten van burgers. Zorgverzekeraars zien juist mogelijkheden om op termijn in de ouderenzorg en de langdurige zorg hun rol op te pakken en streven daarbij als eerste stap  naar uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden per 2012. Variant 4 (Zorg verzekerd) sluit hierbij het beste aan.
[Zorgverzekeraars Nederland]

Reactie Dr. Frank op “Diëtisten vinden Dr. Frank dieet onverantwoord”

overgewichtDinsdag bleek uit onderzoek onder 1100 diëtisten en gewichtsconsulenten dat zij de afslankmethode van dr. Frank onverantwoord vinden. De diëtisten raden gevarieerde voeding aan en hebben weinig op met de koolhydraatarme en eiwitrijke voeding van dr. Frank. Dr. Frank heeft inmiddels gereageerd op het onderzoek in de Twentse Courant, hij zegt verbijsterd te zijn over het niveau van de diëtist in Nederland.

„Ze kennen hun literatuur gewoon niet. Ze zijn jaren geleden van de hogeschool gekomen en weten eenvoudigweg niet wat er speelt. Terwijl al twee jaar bekend is dat de resultaten met koolhydraatarme voeding groot zijn bij overgewicht en mensen met suikerziekte. Dat is voor iedereen na te zoeken op de website van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg. Daar staat het zwart op wit op pagina 73”, zegt dr. Frank.

„Bovendien kunnen ze ook niet luisteren naar patienten. Die zijn wel tevreden met het Dr Frank-dieet, omdat ze bij de diëtiste nooit afvielen.”

De Hengelose internist Frank van Berkum heeft inmiddels 150.000 exemplaren verkocht van zijn boek ‘Gezond slank met dr. Frank’.

Werknemers eten gezonder op werk

banaanGezonde producten op het werk slaan aan – Meer dan 50% van de werknemers is vaker gaan kiezen voor gezond
Ruim de helft van werkend Nederland is de afgelopen twee jaar bewuster gaan kiezen voor gezonde alternatieven op het werk. Ook biologische en maatschappelijk verantwoorde producten blijken populairder te zijn geworden. Dat blijkt uit onderzoek van Eurest, onderdeel van Compass Group Nederland.

Meer dan de helft (52,5%) van de werknemers geeft aan de afgelopen twee jaar hun eetgedrag te hebben aangepast en vaker te zijn gaan kiezen voor gezonde alternatieven. Brigitte Campfens, marketingmanager van Eurest: “Een belangrijke wens van onze gasten is de beschikbaarheid van gezonde alternatieven. Dat blijkt nu ook uit dit onderzoek. Eurest voelt zich hiervoor medeverantwoordelijk. Om onze gasten te stimuleren vaker te kiezen voor gezond, hebben we het gezondheidsprogramma Liefde voor lekker eten. Door middel van labels wordt het maken van een gezonde keuze gemakkelijker.”

“Ook hebben we een aantal keer per jaar de ‘gezonde weken’, waarin acties gepland zijn met gezonde producten. Maar ook daarbuiten proberen we gezonde producten onder de aandacht te brengen door middel van acties. Natuurlijk is er ook nog plaats voor de minder gezonde dingen, maar dan op een minder prominente plaats.”

Volgende stap: biologisch en verantwoord
Niet alleen gezonde, ook biologische en verantwoorde producten worden steeds populairder. 17,8% van de Nederlandse werknemers geeft aan dat zij de afgelopen twee jaar ook vaker is gaan kiezen voor biologische of maatschappelijk verantwoorde alternatieven op het werk. Met name op dit gebied worden de komende jaren grote veranderingen verwacht.

“Het doel van de overheid om dit jaar alle of een groot deel van de inkopen uit biologische producten te laten bestaan, sluit hierop aan,” aldus Campfens. “Hierdoor neemt de vraag bij onze klanten en gasten ook toe. Eurest speelt hierop in door het aanbieden van een volledig biologisch assortiment, als de klant dit wenst. Producten als brood, melk, beleg, verse salades en fruit kunnen wij 100% biologisch aanbieden. Waar nog geen biologisch alternatief voor bestaat, wordt dan niet in het assortiment opgenomen. Naar verwachting zullen steeds meer producenten ook biologische alternatieven gaan aanbieden. Zo kunnen we toewerken naar een assortiment met alleen biologische producten.”

Ombudsman Zorgverzekeringen positief over zorgverzekeraars

zorgverzekeringDe Ombudsman Zorgverzekeringen constateert in het jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ) dat de relatie tussen zorgverzekeraars en verzekerden over het algemeen goed is. Jaarlijks zijn er vele miljoenen contacten tussen verzekerden en zorgverzekeraars. Daarbij kan er wel eens iets mis gaan. De Ombudsman kreeg in 2009 1600 zaken voorgelegd. In ruim de helft van die gevallen kon de Ombudsman een verbetering bereiken voor de verzekerde.

Wanbetalers: toename aantal zaken

Het aantal zaken bij de Ombudsman, mevrouw mr. E.M.A. Schmitz,  is in 2009 met 5% toegenomen. Dit is mede het gevolg van een toegenomen naamsbekendheid van de Ombudsman Zorgverzekeringen. Ook is er sprake van veranderingen in het soort zaken dat de Ombudsman krijgt voorgelegd. Zo is er in 2009 een wetswijziging van kracht geworden, de ‘wanbetalersregeling’. Deze regeling maakt het voor zorgverzekeraars mogelijk om mensen die hun premie voor de zorgverzekering zes maanden of langer niet betalen over te dragen aan het College voor Zorgverzekeringen. Deze legt de  wanbetalers een hogere premie op, en kan eenvoudig tot inning over gaan. Deze nieuwe regeling is de oorzaak van de sterke toename van het aantal ‘premiezaken’ bij de Ombudsman.

Bejegening: vermindering
In het verleden moest de Ombudsman regelmatig in actie komen in gevallen waarin de verzekerde zich onheus behandeld voelde door de zorgverzekeraar. In 2009 is dit soort zaken fors teruggelopen. Mevrouw Schmitz: “Er is bij de zorgverzekeraars duidelijk sprake van een verbeterslag op dit punt. Wij merken dat aan het aantal zaken.”

Verdere verbeteringen mogelijk
In het jaarverslag noemt mevrouw Schmitz verdere mogelijkheden tot verbeteringen bij de zorgverzekeraars. Zo pleit zij voor  het bevorderen van de kennis van zaken bij medewerkers die de eerste telefonische opvang doen bij de zorgverzekeraars.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen
De voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, prof. mr. A.I.M. van Mierlo,  meldt in het jaarverslag van de SKGZ een toename van het aantal zaken met 15%. “Dat is geen opvallende stijging. De mensen weten de weg naar de commissie gewoon beter te vinden.”
[Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ)]

Enorme stijging gonorroe in Belgie

condoomDe afgelopen tien jaar is het aantal besmettingen met gonorroe in Vlaanderen vertienvoudigd. Volgens het Tropisch Instituut zijn mensen niet meer bang voor hiv, waardoor ze onveiliger vrijen, aldus De Morgen.

In 2000 werden zeventig mensen gediagnosticeerd met de geslachtsziekte gonorroe. In 2009 is dat aantal volgens cijfers van de afdeling Toezicht Volksgezondheid van de Vlaamse overheid de hoogte ingeschoten tot 621 gevallen. Vooral mannen met homoseksuele contacten blijken het meest besmet.

Problematisch is het feit dat de ziekte almaar moeilijker te behandelen is. Dat komt omdat de bacterie die verantwoordelijk is voor gonorroe razendsnel resistent wordt tegen antibiotica.

Mexicaanse griep: 17.483 doden wereldwijd

Mexicaanse griepIn totaal zijn er al minstens 17.483 mensen aan de Mexicaanse griep overleden. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie vrijdag bekend.

De Mexicaanse griep verloopt in de meeste gevallen mild, en is vergelijkbaar met de seizoensgriep. Iemand met Nieuwe Influenza A is gemiddeld een week ziek. Ook zonder medicijnen te gebruiken worden mensen met deze griep meestal weer snel beter. Voor bepaalde groepen mensen kan de griep echter ernstiger verlopen.

Actuele en betrouwbare informatie over de Mexicaanse griep staat op Grieppandemie.nl

Nationale Diabetes Erfelijkheidstest moet mensen bewust maken van hun kans op diabetes

diabetes familieEergisteren startte het Diabetes Fonds een landelijke campagne om bloedverwanten van mensen met diabetes type 2 te wijzen op hun verhoogde kans om ook diabetes type 2 te krijgen. In Nederland hebben bijna een miljoen mensen diabetes, 90% daarvan heeft diabetes type 2. Zij hebben samen ruim 2 miljoen bloedverwanten (kind, broer of zus) die een hoger risico lopen om de ziekte ook te krijgen. Hoe hoog hun risico is, kunnen familieleden berekenen met de Nationale Diabetes Erfelijkheidstest op www.diabetesfonds.nl. Nadat het risico helder is, krijgen zij een advies hoe diabetes type 2 te voorkomen is.

Uit onderzoek dat het Diabetes Fonds in 2009 deed, bleek dat slechts een derde van de bloedverwanten weet dat er een verhoogd risico is op diabetes type 2. Voor bloedverwanten is het belangrijk dat zij hun risico kennen. Omdat diabetes type 2 te voorkomen is. Bloedverwanten moeten weten dat zij hun risico met de helft kunnen verkleinen door voldoende te bewegen, gezond te eten en een gezond gewicht te hebben.