Pneumokokkenvaccin geen oorzaak overlijden zuigelingen

Najaar 2009 zijn drie zuigelingen overleden nadat zij tegen pneumokokken zijn gevaccineerd. Na zorgvuldig onderzoek is er geen relatie tussen het vaccin en het overlijden aangetoond. De desbetreffende partij vaccins is onderdeel van een grotere partij die ook in andere landen wordt gebruikt. In geen van deze landen zijn sterfgevallen gemeld na toediening van het vaccin.

Elk jaar krijgt het RIVM 5 tot 10 meldingen van kinderen die zijn overleden na een vaccinatie. Na een dergelijke melding wordt er altijd onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Er wordt gekeken naar de omstandigheden waaronder het kind is overleden, de verschijnselen bij het kind en de diagnose van de behandelend arts. Daarnaast wordt ook onderzocht of het vaccin veilig is.

Het onderzoek naar het overlijden van de drie kinderen is gedaan door het RIVM en getoetst door een onafhankelijke commissie van externe deskundigen. Deze externe deskundigen komen eveneens tot de conclusie dat er geen aantoonbare relatie is tussen het overlijden en de vaccinatie.

De fabrikant van het vaccin, Wyeth, heeft in opdracht van de European Medicines Agency (EMEA) een extra veiligheidsonderzoek laten uitvoeren naar de desbetreffende partij vaccin. Hieruit blijkt dat het vaccin in orde is. Daarnaast heeft het onafhankelijke laboratorium AFSSAPS in Lyon, op advies van de EMEA, steriliteit en endotoxinen (giftige stoffen) onderzocht. Ook zij concluderen dat het vaccin voldoet aan alle veiligheidseisen.

Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek is de partij pneumokokkenvaccin, die uit voorzorg apart werd gezet, voor verder gebruik vrijgegeven.

Achtergrondinformatie
Pneumokokkenziekten is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae. Besmetting vindt plaats door hoesten of niezen. Weinig van de besmette personen worden ziek. Als dat wel gebeurt, kan een pneumokokkeninfectie leiden tot levensbedreigende ziekten als hersenvliesontsteking (meningitis), bloedvergiftiging (sepsis) en ernstige longontsteking (pneumonie). Vooral bij kinderen onder de twee jaar en bij ouderen komt de ziekte relatief veel voor.

Sinds 2006 worden jonge kinderen binnen het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen pneumokokken. Voor die tijd kwamen pneumokokkeninfecties bij 25 op de 100.000 kinderen voor, na de invoering van de vaccinatie bij 5 op de 100.000 kinderen. Ook in andere landen verminderde de vaccinatie het aantal ziekte- en sterfgevallen onder jonge kinderen aantoonbaar.
[RIVM]

Subsidie voor slimme toediening medicijn

medicijnenProf. dr. Willem Mali van de afdeling Radiologie (divisie Beeld) is namens het UMC Utrecht betrokken bij een onderzoeksproject waaraan 7 miljoen euro subsidie is toegekend. Het doel van het project is om via ultrageluid levertumoren te verwarmen zodat medicijnbevattende bolletjes, liposomen, alleen bij de tumor medicijnen afgeven. De titel van het project is ‘Application of MRI-guided HIFU to Improve Cancer Chemotherapy with Temperature-Sensitive Targeted Nanomedicines (HIFU-CHEM)’.

De subsidie is onderdeel van een gezamenlijke investering van drie Nederlandse Top instituten op het gebied van life-sciences onderzoek (het BioMedical Materials programma, het Center for Translational Molecular Medicine en Top Instituut Pharma). Zij investeren in totaal 28 miljoen euro in personalized medicine onderzoek.

De projecten die financiering ontvangen richten zich op de ontwikkeling van nieuwe routes van doelgerichte medicijnafgifte. Dit onderzoek zal leiden tot een toename van de effectiviteit van medicijnen, waardoor de benodigde doses en de vaak daarmee gepaard gaande bijwerkingen van bepaalde medicijnen, verlaagd kunnen worden. Het doel van deze nieuwe onderzoeksprojecten – het ontwikkelen van op maat gemaakte medicijntherapieën met behulp van beeldgestuurde technieken en doelgerichte medicijnafgifte – wordt gezien als een cruciale stap in de ontwikkeling van personalized medicine.

De zeven projecten waaraan op 15 februari financiering toegekend werd, zullen zich richten op ontwikkeling van therapieën ter behandeling van onder andere hart-, en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. In de zeven projecten samen nemen twaalf kennisinstellingen en veertien industriële partijen deel. De projecten komen voort uit een door de drie Top Instituten geïnitieerde oproep tot indienen van projectvoorstellen. Het onderwerp van deze projectvoorstellen “beeldgestuurde en doelgerichte medicijnafgifte” is gekozen op de raakvlakken van de individuele speerpunten van de drie instituten: TI Pharma in medicijnontwikkeling, CTMM in moleculaire diagnose en beeldvorming en BMM in biomaterialen en regeneratieve geneeskunde. De zeven nieuwe projecten kenmerken zich doordat ze gebruikmaken van technologieën uit alle drie de instituten.
[UMC Utrecht]

Goedkope online zorgverzekering en collectiviteitskorting populair

rapport bs health consultancy zorgverzekeringBS Health Consultancy heeft een onderzoek uitgebracht naar de ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt in het commerciële seizoen 2009/2010 ten aanzien van onder andere prijs, service, verkoopkanalen, mediabestedingen, collectiviteiten en bedrijfsgezondheidspakketten. Hieronder staat de samenvatting van het rapport. Het volledige rapport “Toename mobiliteit om prijs, Onderzoek naar de dynamiek in de zorgverzekeringsmarkt 2010” (pdf) is te downloaden op de website van BS Health Consultancy.

Zorgverzekerden hadden tot 1 februari 2010 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit jaar de mobiliteit toegenomen tot 4%, ofwel bijna 650.000 verzekerden stapten over naar een andere zorgverzekeraar. Consumenten switchten met name om de prijs naar goedkopere internetlabels of naar een zorgverzekering met premiekorting via een collectiviteit. Met behulp van onder andere diverse vergelijkingssites op internet zijn de verschillen in premie en dekking van zorgverzekeringen voor verzekerden transparanter geworden.

Premie sterker gestegen dan volgens de prognose van het Ministerie van VWS
De gemiddelde nominale premie inclusief eventuele collectiviteitskortingen is in 2010 met gemiddeld ruim € 30 gestegen tot € 1.095 per verzekerde per jaar. Het Ministerie van VWS ging in haar prognose van de jaarlijkse nominale rekenpremie nog uit van een stijging van slechts € 21. In 2009 lag de gemiddelde nominale jaarpremie van € 1.064 van de zorgverzekeraars nog onder de prognose van de nominale rekenpremie van het Ministerie van VWS. De belangrijkste oorzaak van de stijging van de zorgpremie is dat de zorguitgaven sneller groeien dan het aantal premiebetalers. Ook de door de DNB gewijzigde solvabiliteitseis van 8% naar 9% voor zorgverzekeraars heeft bij een aantal van hen meegespeeld bij de bepaling van de hoogte van de nominale premie.

Aantal collectief verzekerden toegenomen tot 64%
De collectiviteitsgraad is in 2010 wederom toegenomen. Momenteel is 64% van de ziektekostenverzekerden verzekerd via een collectiviteit. In 2009 bedroeg de collectiviteitsgraad nog 62%. De gemiddelde collectiviteitskorting op de basisverzekering is in 2010 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2009 en bedraagt gemiddeld 7,1%. Werkgeverscollectiviteiten blijven belangrijke klanten voor zorgverzekeraars. De loyaliteit van deze klantengroep is vooral behouden en/of vergroot door het bieden van bedrijfsgezondheidspakketten, waarbij zorg wordt gecombineerd met het verminderen van verzuim en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Momenteel is voor meer dan 10% van de beroepsbevolking een dergelijk pakket afgesloten. Het totaal aantal afgesloten bedrijfsgezondheidspakketten is dit jaar met ruim 20% gestegen. Individueel verzekerden kiezen in groten getale voor internetpolissen Verschillende zorgverzekeraars danken hun groei voor een groot deel aan de populariteit van hun internetpolissen. Er komen steeds meer prijsbewuste consumenten die ook zonder een collectief aanbod goedkoper uit willen zijn. Het aantal individueel verzekerden bij de relatief goedkopere internetpolissen voor ziektekosten is dit jaar met meer dan 20% gestegen tot ruim 400.000 verzekerden.

Internet als medium nog onvoldoende benut
Dit jaar is bijna 40% van de nieuwe verzekerden overgestapt via het intermediaire kanaal. Vorig jaar was dit nog een derde van de nieuwe verzekerden. Naast de traditionele 4 assurantietussenpersonen scharen veel zorgverzekeraars ook de vergelijkingssites, waaraan provisie wordt betaald bij instroom van nieuwe verzekerden, onder het intermediaire kanaal. Gemiddeld zijn in de periode oktober 2009 tot en met januari 2010 meer dan het dubbele aantal offertes aangevraagd bij de vergelijkingssites ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Behalve groei van het aantal nieuwe verzekerden via het intermediaire kanaal nam dit jaar ook het totaal aantal aanmeldingen van nieuwe verzekerden direct via internet flink toe van 33% in 2009 tot 43% dit jaar. Tegen de achtergrond van de groei via dit kanaal blijft het opvallend dat zorgverzekeraars het internet als reclamemedium nog relatief weinig gebruiken. Slechts 2% van de totale media-uitgaven werden in het afgelopen commerciële seizoen aan reclame op internet besteed. Vorig jaar was dit nog 3%. Veruit de meeste media-uitgaven werden besteed aan televisie (56%), gevolgd door radio (22%) en dagbladen (11%). Het totale budget aan reclamebestedingen in het commerciële seizoen 2009/2010 bleef vrijwel gelijk aan vorig jaar, circa € 38 miljoen.

Verhouding premie/dekking en regierol blijven onderwerpen in marketingcampagnes
Door de toename van transparantie in premie en dekking op internet zal in de toekomst een gunstige verhouding van de premie en dekking voor verzekerden cruciaal blijven. Zeker wanneer de economische crisis aanhoudt. Daarnaast zal naar verwachting de regierol van de zorgverzekeraars de komende jaren in de marketingcampagnes verder zichtbaar worden gemaakt. Goede en snelle dienstverlening van zorgverzekeraars blijven randvoorwaarden voor het behoud van verzekerden, maar is voor veel verzekerden sec onvoldoende onderscheidend. De algehele waardering van verzekerden voor de dienstverlening van hun zorgverzekeraar is voor alle zorgverzekeraars in 2009 gestegen en ligt relatief dicht bij elkaar rond het gemiddelde van een 7,7.

Zorginkoop kritische succesfactor in de toekomst
Om een gunstige verhouding van premie en dekking te kunnen (blijven) realiseren, maar ook om de regierol te kunnen vervullen is de zorginkoop een kritische succesfactor voor een zorgverzekeraar. Circa 95% van de bedrijfskosten hebben betrekking op zorgkosten. Beheersing van deze kosten en verbetering van kwaliteit kan worden gerealiseerd met de ontwikkeling van specifieke zorgketens voor grote zorggebruikers. Het ontwikkelen van goede zorgketens zal naar verwachting optimaler kunnen wanneer zorgverzekeraars per 2012 direct voor hun eigen verzekerden de AWBZ mogen uitvoeren. Dit zal ook leiden tot nieuwe proposities, arrangementen van zorgverzekeraars. Echter, met de val van het kabinet Balkenende IV is het onzeker geworden of het voorgenomen besluit om de uitvoering van de AWBZ bij zorgverzekeraars neer te leggen, gehaald zal worden. De verwachting is wel dat bij een positieve besluitvorming de dynamiek in de zorgverzekeringsmarkt zal toenemen.

Mexicaanse grieppandemie nog niet voorbij

Mexicaanse griepDe Mexicaanse griep is nog steeds niet over z’n hoogtepunt heen, zegt de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De wereldgezondheidsorganisatie is tot de conclusie gekomen dat er meer tijd en onderzoek nodig is om vast te stellen of de Mexicaanse grieppandemie voorbij is.

De Mexicaanse griep is de eerste pandemie in tientallen jaren. In Nederland zijn 57 mensen aan de Mexicaanse griep overleden. Dit waren met name mensen die al verzwakt waren door andere ziektes en aandoeningen.

Nauwelijks verschil in gezondheid ivf-baby en ‘normale’ baby

BabyDertig jaar geleden kwam het eerste reageerbuiskind ter wereld. Nu durven onderzoekers te stellen dat kinderen die middels ivf verwekt zijn, in medisch opzicht nauwelijks verschillen van kinderen die langs natuurlijke weg verwekt zijn. Over de hele wereld zijn inmiddels meer dan drie miljoen kinderen via de ivf -methode verwekt, aldus Nu.nl.

Vier van de honderd kinderen die nu geboren worden werden buiten het lichaam van de moeder verwekt, aldus onderzoekers.Het grootste gedeelte van de ivf-kinderen is gezond en normaal. Wel hebben ze een iets grotere kans op sommige aangeboren afwijkingen of een laag geboortegewicht. Dit wordt in verband gebracht met overgewicht, hoge bloeddruk of diabetes-2 in een later levensstadium. Ook verschilt vijf tot tien procent van de chromosomen met die van andere kinderen. Of deze verschillen het gevolg zijn van de gebruikte technieken of van andere factoren, bijvoorbeeld die waardoor een natuurlijke bevruchting onmogelijk was, moet nader worden onderzocht.

Ziekenhuis helpt jeugd in ‘Obesitascarrousel’ op weg naar betere levensstijl

overgewicht kind obesitasZwaarlijvigheid (obesitas) onder kinderen is een ernstig en hardnekkig maatschappelijk probleem, stellen de kinderartsen van het Albert Schweitzer ziekenhuis. De eerste lichting kinderen heeft inmiddels de vorig jaar gestarte ‘Obesitascarrousel’ in het ziekenhuis doorlopen. De resultaten zijn wisselend. Het motiveren van kinderen blijft een grote uitdaging.

In de ‘carrousel’ (een meervoudig spreekuur) bezoekt een kind op één dag een kinderarts, een diëtiste, een fysiotherapeut en een coach. Als uit de onderzoeken blijkt dat dat er fysiek niets mis is, gaat het kind met gerichte adviezen de deur uit. De coach houdt een half jaar lang regelmatig contact met het gezin om beter eet- en beweeggedrag te stimuleren. Inmiddels bevinden zich zo’n veertig kinderen in de carrousel, in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Elke maand begint een nieuwe groep van zes.

Gedrag
De carrousel is een antwoord op het al jarenlang groeiend aantal doorverwijzingen van te dikke kinderen naar het ziekenhuis, waar zij eigenlijk niet thuishoren. Kinderarts Jolet den Boer: ,,Er is vrijwel nooit iets lichamelijk mis bij deze groep. Het zijn geen patiënten. Het overgewicht komt bijna altijd voort uit verkeerd gedrag, maar de huisarts of Jeugdgezondheidszorg wil daar toch zekerheid over en verwijst door. Als ze eenmaal bij ons zijn, kunnen we hen ook niet zonder meer wegsturen.”

Traktaties
Tot vorig jaar bleven kinderen die doorverwezen waren, veelal langere tijd onder controle bij de kinderarts. Ook bood het ziekenhuis groepsbegeleiding aan, maar circa de helft van de kinderen haakte af. Bij vele anderen werd het gewicht er niet beter op. De medio 2009 gestarte carrousel is erop gericht dat het kind in het ziekenhuis een diagnose en advies krijgt, maar buiten het ziekenhuis beter gedrag aanleert. Den Boer: ,,Wij kunnen dit probleem niet alleen oplossen, dat vereist een bredere aanpak door scholen, overheid, sportclubs en niet in de laatste plaats de ouders zelf.”
Traktaties op scholen zijn Den Boer een doorn in het oog. ,,Als scholen dat zouden uitbannen, wordt iedereen er beter van en valt er toch geen kind buiten de boot. Nu zeggen ouders vaak: ‘Dat ene zakje chips mag toch wel een keer?’ Maar bij veel kinderen is het elke dag feest. En ze bewegen te weinig. Eén uur per dag hijgen en zweten hoeft niet moeilijk te zijn. Hoe dichter bij huis, hoe makkelijker.”

Suikerklontjes
De coach heeft maandelijks een afspraak met het kind en helpt het praktisch op weg met sport- of andere activiteiten die het kind zelf graag wil doen. Coach Hilda Bogert: ,,Als je de motivatie vanuit het kind op gang kunt brengen, bereik je het meest.” Hoe meer kennis het kind heeft, hoe beter dit werkt. Bogert: ,,Uit het ‘eetdagboekje’ van de diëtiste blijkt dat sommige kinderen zoveel frisdrank nemen, dat dit per week gelijkstaat aan 150 suikerklontjes. Zodra ze dit weten, worden ze zelf al veel bewuster.”

Twintig procent van alle kinderen heeft overgewicht. Van die groep heeft vijf procent ziekelijk overgewicht, wat inhoudt een Body Mass Index van 30 of hoger. Zij lopen risico op hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, diabetes type 2, gewrichts- en sociaal-psychologische klachten. Kinderen kunnen door de huisarts of Jeugdgezondheidszorg worden verwezen voor de carrousel.
[Albert Schweitzer ziekenhuis]

Havenziekenhuis voorkeurziekenhuis voor borstkankerbehandeling

borstkankerZorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea heeft het Havenziekenhuis in Rotterdam op basis van kwaliteitscriteria geselecteerd tot één van haar voorkeurziekenhuizen voor de behandeling van borstkanker. Het Havenziekenhuis is een zelfstandige dochter van het Erasmus MC.

Hoog niveau
Het Havenziekenhuis scoort goed op het aantal heroperaties, het voor- en natraject voor een patiënt, patiëntveiligheid, operatietechnieken en de wachttijd. De service is naar een hoog niveau gebracht door de goede en persoonlijke behandeling van patiënten met borstkanker. In het Havenziekenhuis wordt moderne apparatuur gebruikt, patiënten kunnen vaak binnen een dag terecht op de Mammapoli en de diagnose kan meestal in samenwerking met de afdeling radiologie in een dag gesteld worden. Als er een operatie nodig is, kan dat in de meeste gevallen de week daarna gepland worden.
Voor bestralingen en chemotherapie wordt samengewerkt met het Erasmus MC-Daniel den Hoed.

Vrijstelling verplicht eigen risico
Verzekerden van Zilveren Kruis Achmea worden beloond als zij de zorgverzekeraar om advies vragen voor een behandeling in een voorkeursziekenhuis. De verzekeraar neemt dan het verplicht eigen risico van 165 euro per patiënt voor haar rekening. Het Havenziekenhuis is al voorkeurziekenhuis van Zilveren Kruis Achmea voor knie-, meniscus- en heupoperaties in de regio Rotterdam Rijnmond en kreeg onlangs van de BorstkankerVereniging Nederland een roze lintje voor haar uitstekende behandeling van borstkankerpatiënten.
[Erasmus MC]

Gezondheid 2.0 verandert de zorg ingrijpend

zorgverlenerDoor gebruik te maken van internet komen veel verbeteringen in de zorg “spontaan” dichterbij. Transparantie over diagnoses, behandelmogelijkheden en kosten, maar ook een gelijkwaardiger verhouding tussen professional en patiënt. Met de presentatie van het advies Gezondheid 2.0 roept de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) alle betrokken partijen op de mogelijkheden van sociale media te benutten.

Zorgaanbieders moeten de sociale media benutten om samen met de patiënt de zorg te optimaliseren. Zorgverzekeraars kunnen op grond van de ervaringen van verzekerden betere zorgproducten inkopen. Burgers en patiëntenorganisaties kunnen een actievere rol spelen in het zorgproces, zowel bij het voorkomen dat zij aanspraak moeten maken op zorg, als door zelfmanagement van een (chronische) ziekte.

Hoewel de ontwikkeling van het internet vanzelf gaat, moet volgens de RVZ de overheid actief meedoen. De geïnstitutionaliseerde zorg verandert niet gemakkelijk en is pas net gewend aan web 1.0. De cultuur in de zorg is uitsluitend gericht op vernieuwingen op het gebied van de medische zorg. Transparantie en een zorgconsument die zelf de regie voert zijn niet voor alle betrokkenen een aantrekkelijk perspectief.

De Raad noemt twee andere terreinen waarop de overheid moet handelen bij de verdere ontwikkeling van Gezondheid 2.0. Dit is het tegengaan van misbruik van gegevens en het bevorderen dat patiënten kunnen profiteren van de voordelen van 2.0. Voorkomen moet worden dat er een digitale zorgkloof ontstaat.

 

[MinVWS]